Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

item

Mất gốc bài 6 (matgoc06)

Mất gốc 06

Đây là bài viết hỗ trợ cho video sau:


1, Danh sách những từ thuộc nhóm anh em của chữ Know (b-know)


+ Know (v): biết

+ Think (v): nghĩ, suy nghĩ...

+ Believe (v): tin, tin tưởng...

+ Say (v): nói...

+ Understand (v): hiểu...

+ Claim (v): khẳng định

+ Suppose (v): cho rằng, giả sử...

+ Agree (v): đồng ý, đồng tình...

+ Explain (v): giải thích

+ Write (v): viết

.....

Viết tới đây chắc bạn cũng đã dần hình dung ra điểm chung nào đó giữa các từ này...

Bạn ko cần học thuộc danh sách này, phí thời gian lắm.

Thay vào đó hãy kiếm những bài đọc hiểu tiếng anh mà đọc, trong quá trình đọc cứ nhớ là chữ "that" thường có nghĩa là "rằng, mà"...

2, Ví dụ:

Many people agree that money is really important (Nhiều người đồng tình rằng tiền rất quan trọng)

Giải thích:

Many: nhiều  + people (nn): người --> many people: nhiều người

Agree (v): đồng tình

That: rằng

Money (n): tiền

Really (adv): rất, thực sự...

Important (adj): quan trọng

Money is really important (tiền rất quan trọng)

I want to say I love her (Tôi muốn nói tôi yêu cô ấy)

Giải thích:

I là S và có nghĩa là "tôi"

Want (v): muốn

Want to...: muốn... (đã chia sẻ trong video trước đó)

Want to say..: muốn nói... = want + to + v ...

I là S

Love (v): yêu = f-v (xem lại video)

Her: cô ấy

I love her = S + v + ... = Tôi yêu cô ấy

Say (v): nói = b-know

Say I love... = b-know + S + f-v...: nói tôi yêu...