Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

item

Tài liệu tiếng anh - Học bài bản...

Tài liệu tiếng anh bài bản

Đây là bài tập cho bài số 4 trong chuỗi video lấy lại gốc tiếng anh.

Các tập đã ra:

#1: Lấy lại gốc tiếng anh cho người mất gốc lâu năm

#2: Học tiếng anh qua ví dụ | dễ hiểu (đảm bảo)

#3: Học cấu trúc và từ vựng tiếng anh qua ví dụ (dễ hiểu)

#4: Tiếng anh lên một level sau khi xem bài này

Bài tập: Đọc hiểu những câu sau...


1, Do you like these two birds?

2, Did that car hit your dog?

3, Did these three girls steal her car?

4, Do you want to be a doctor?


Bài giải:

1, Do you like these two birds? (Bạn có thích hai con chim này không?)

"Do" là "f-do" (dòng họ của chữ "do") [do, does, did]

"You" là S (chủ ngữ) [I, they, we, you, he, she, it], có nghĩa là "bạn, mày, cậu,...".

Like (v): thích

Two: 2, số 2

Birds (nn): con chim, những con chim - Bird (n): con chim, chim...

These two birds: 2 con chim này (xem lại cấu trúc "these + số >1 + nn/ndai")

2, Did that car hit your dog? (Cái xe hơi đó đụng vào con cho của bạn phải không?)

"Did" là "f-do" (dòng họ của chữ "do")

"That car" là S (chủ ngữ) [xem lại video để hiểu thêm về S (that/this + n/ndai)]

That car: chiếc xe đó

Hit (v); đụng, đụng vào, va vào,...

Your: của bạn

Dog (n): con chó

Your dog: con chó của bạn (xem cấu trúc "SH + n/ndai")

3, Did these three girls steal her car? (Ba cô gái này chộm xe hơi của cô ấy phải không?)

"Did" là "f-do"

Three: 3, số 3

Girls (nn): cô gái, những cô gái,... - Girl (n): con gái, cô gái,...

Three girls: ba cô gái

These three girls: ba cô gái này (xem lại cấu trúc "these + số >1 + nn/ndai" trong chuỗi video)

"These three girls" là S (chủ ngữ) [xem lại video sô #4]

Steal (v): ăn chộm, lấy cắp, đánh cắp...

Her: của cô ấy

Car (n): xe hơi, chiếc xe hơi...

Her car: chiếc xe của cô ấy...

Steal her car: lấy cắp xe của cô ấy...

4, Do you want to be a doctor? (Bạn có muốn làm một bác sĩ không?)

"Do" là "f-do"

You: bạn

You là S (chủ ngữ)

Want (v): muốn

Be (v): thì, là, ở, trở thành, làm...

Doctor (n): bác sĩ

A doctor: 1 bác sĩ

Be a doctor: làm một bác sĩ

Want to be a doctor: muốn làm một bác sĩ (xem lại cấu trúc "want + to + v..." ở video #3)

Ụ lạ, hết rồi...

>>> Tham gia nhóm facebook tại chỗ này nè <<<