Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

item

Danh sách giới từ phổ biến


Danh sách này dùng để hỗ trợ sử dụng từ điển để học cấu trúc từ vựng nhằm có thể ghép ra được những câu tiếng anh...

Giới từ trong tiếng anh là preposition (viết tắt là "prep")

with (prep): với

Vd: share something with somebody: chia sẻ (cái gì đó) với (ai đó)

Đừng quan tâm nếu bạn thấy nghĩa của một số từ trùng nhau.

Bạn chỉ cần dùng những cái nghĩa ở trong danh sách này để có thể đọc hiểu được những cấu trúc từ vựng được ghi chú trong từ điển.

Xem lại video để hiểu về cấu trúc từ vựng và cách sử dụng cũng như cách học và hiểu cấu trúc từ vựng thông qua kỹ năng sử dụng từ điển.


Note: 

/**
-------------------------------------------------------
Những nghĩa được in đậm màu cam là những nghĩa thường được sử dụng nhất
-------------------------------------------------------
*/

/**
-------------------------------------------------------
Đôi khi những giới từ trong danh sách này cũng sẽ được hiểu là chẳng có nghĩa gì cả, khỏi cần phải dịch.
-------------------------------------------------------
*/

1, in (prep): vào, trong, ở, tại, trên, về, với, cho,...

2, on (prep): trên, vào, về, với, ở, tại, trong, cùng, cho,...

3, at (prep): tại, ở, về, với, cho, đối với, trong, vào,...

4, of (prep): về, với, của, cho,...

5, about (prep): về,..

6, for (prep): cho, để, vì, bởi vì, với,...

7, to (prep): với, cho, về, để, đối với, cùng, tới, đến,...

8, with (prep): với, cùng, về, đối với, cho,...

9, forward (prep): về, hướng về, hướng tới, tới,...

10, over (prep): về, trên, với,...

11, as: như, giống, là,...

12, up (prep): trên, bên trên, với, về,...

13, upon (prep): trên, với, về, cùng, vào, cho,...

14, down (prep): dưới, về, với, cho,...

Mẹo dễ nhớ:

------------------------
Phần lớn các giới từ đều có những nghĩa chung như "về", "với", "cho", "vào", "trên", "cùng", "cho",...