Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

item

Đừng học tiếng anh - $15: Mẹo hay

Câu nói song ngữ về mẹo hay

Đừng học tiếng anh, mà hãy tập trung học những kiến thức hữu ích bằng tiếng anh, rồi tự dưng tiếng anh của mày sẽ giỏi

Lưu ý nha: Đây chỉ là đoạn kiến thức tao sưu tầm trên mạng, ko phải kinh nghiệm cá nhân của tao, nên đừng có hiểu lầm nha.

Câu nói nè!

Stay inspired every day by adopting the 50/10 rule.

Work on one important task for 50 mins and take a break for 10 mins to refocus.

Tạm dịch:

Hãy duy trì cảm hứng tinh thần mỗi ngày bằng cách tuân theo quy luật 50/10.

Hãy làm một nhiệm vụ quan trọng khoảng 50 phút và nghỉ ngơi 10 phút để khôi phục sự tập trung.

Từ vựng:


Nếu ko biết cách phát âm, mày có thể tra từng từ lên những từ điển trực tuyến và bấm vào cái loa để nghe cách phát âm của nó.

Còn nếu mày chẳng biết loại từ điển trực tuyến nào thì xem bài viết này nè. Tao chia sẻ rồi.

Bấm vào đầu Trump để xem bài viết đó.


Bấm vào đầu Trump để xem bài viết

---Chú thít---

v: động từ dạng gốc

v-ing: động từ dạng thêm ing

v/es: động từ dạng số ít

v2: động từ dạng quá khứ đơn

v3: động từ dạng quá khứ hoàn thành

n: danh từ (mặc định là dạng số ít hoặc dạng gốc)

nn: danh từ dạng số nhiều

Adj: tính từ

Adv: trạng từ

Những chú thít này để làm gì?

Lát nữa xem hết bài rồi biết. Kkkk...

Stay (v) : ở lại, duy trì...

Inspired (adj): có cảm hứng, có tinh thần, động lực...

Every: mỗi

Day (n): ngày

Every day (adv): mỗi ngày

By: bằng cách, bởi...

Adopt (v): giải quyết hoặc nghĩ về cái gì đó theo một cách đặc biệt nào đó... (đó là những gì được giải thích trong từ điển anh anh, tao cũng chả biết nghĩa tiếng việt của nó trong trường hợp này là gì nhưng cứ tạm hiểu đại loại như trong ví dụ trên từ này sẽ có nghĩa là "tuân theo", "làm theo", "áp dụng"...) - Adopting (v-ing): nghĩa tương tự adopt

Rule (n): luật, quy luật

Work on... (v): làm gì đó..., thực hiện... - Working on...(v-ing): làm gì đó..., thực hiện... (đừng quan tâm tới cách dùng từ này, sau này đọc nhiều, gặp nhiều tự dưng sẽ hiểu, bản thân tao hiểu nhưng tao cũng đếch biết giải thích sao luôn)

Important (adj): quan trọng

Task (n): nhiệm vụ

Work on one important task (v): thực hiện/ làm 1 nhiệm vụ quan trọng

For: khoảng..., trong khoảng...

Mins (nn): phút (mins là từ viết tắt cho minutes)

For 50/30/60/...mins: khoảng 50/30/60/...phút

Take a break (v): nghỉ ngơi, nghỉ giải lao - Taking a break (v-ing): nghỉ ngơi, nghỉ giải lao

Refocus (v): khôi phục sự tập trung, tập trung trở lại (sau khi làm việc gì đó)

Focus (v): tập trung... - Focusing (v-ing): tập trung

Focus on...(v): tập trung vào...(cái gì đó)

Learn (v): học... - Learning (v-ing): học...

New (adj): mới...

Words (nn): từ ("từ" ở đây là nói về chữ (chữ trong chữ viết) á) - Word (n): từ

New words (nn): từ mới (từ vựng mới)

Learning new words (v): học từ mới

Send (v): gửi... - Sending (v-ing): gửi

Email (n): email, thư điện tử

Send (ai đó) an email (v): gửi cho (ai đó) thư điện tử

Kiss (v): hôn...

On the cheek: trên má

Kiss (ai đó) on the cheek (v): hôn lên má (ai đó)

Get (v): có được, đạt được...

Good (adj): tốt, ngon, bổ...

Job (n): công việc

Good job (n): công việc tốt

Get a good job (v): có được công việc tốt

Sell (v): bán...

House (n): nhà, ngôi nhà

Sell your house (v): bán nhà...

Buy (v): mua...

Car (n): xe hơi...

Click (v): nhấp chuột, ấn...

Link (n): liên kết, đường link

Go to my website (v): đi đến website của tôi

Start with...(v): bắt đầu với...

Small (adj): nhỏ...

Small task (n): nhiệm vụ nhỏ, việc nhỏ

Cấu trúc:

---v...: hãy...---

Vd:

- Focus on learning new words (hãy tập trung học từ mới)

- Send me an email (hãy gửi cho tôi một email)

- Kiss me on the cheek (hãy hôn má tôi)

---...to + v...: ...để làm gì đó...---

Vd:

- ...learn english to get a good job (...học tiếng anh để có công việc tốt)

- Sell your house to buy a new car (hãy bán nhà của bạn để mua xe hơi mới)

- Click on the the link below to go to my website (hãy ấn vô link bên dưới để đến website của tôi)

Học ngữ pháp tự nhiên:

-------------------------------------------------------------

Stay motivated by adopting the 20/10 rule.

Start with a small task for 5 mins and take a break for 100 mins to start with an important task.

-------------------------------------------------------------

Hãy duy trì động lực bằng cách làm theo quy luật 20/10.

Bắt đầu với một việc nhỏ khoảng 5 phút và nghỉ giải lao khoảng 100 phút để bắt đầu với một nhiệm vụ quan trọng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xem chuỗi video học tiếng anh bài bản của tao tại chỗ này.

--------------------------------------------------------------

Ụ lạ, bút tao thèm thịt chó

Bây giờ ko cho nó ăn là nó sẽ ko chịu hợp tác.

Thôi dẹp viết và cho nó ăn đây.

Bái bai.