Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

item

Đừng học tiếng anh - $3: Ăn uống

Câu nói song ngữ về ăn uống

Đừng học tiếng anh, mà hãy tập trung học những kiến thức hữu ích bằng tiếng anh, rồi tự dưng tiếng anh của mày sẽ giỏi

Lưu ý nha: Đây chỉ là đoạn kiến thức tao sưu tầm trên mạng, ko phải kinh nghiệm cá nhân của tao, nên đừng có hiểu lầm nha.
Câu nói nè!

Can't stop overeating?

Eat food with your uncomfortable hand. Without realizing, you will eat less!

Tạm dịch:

Không thể ngừng ăn quá nhiều?

Hãy ăn thức ăn với tay không thuận. Một cách không nhận ra, bạn sẽ ăn ít đi!Từ vựng:


Nếu ko biết cách phát âm, mày có tra từng từ lên những từ điển trực tuyến và bấm vào cái loa để nghe cách phát âm của nó.

Còn nếu mày móc biết loại từ điển trực tuyến nào thì xem bài viết này nè. Tao chia sẻ rồi.

Bấm vào đầu Trump để xem bài viết đó.


Bấm vào đầu Trump để xem bài viết

---Chú thít---

v: động từ dạng gốc

v-ing: động từ dạng thêm ing

n: danh từ

Adj: tính từ


Adv: trạng từ

Những chú thít này để làm gì?

Lát nữa xem hết bài rồi biết. Kkkk...

Can't: không thể

Stop (v): ngừng, dừng

Overeat (v): ăn nhiều hơn mức cần thiết, ăn quá nhiều... - Overeating (v-ing): nghĩa tương tự overeat

Stop overeating: ngừng ăn quá nhiều...

Eat (v): ăn - Eating (v-ing): nghĩa tương tự eat

Food (n): thức ăn

Eat food: ăn thức ăn

With: với, bằng, bởi,...

Uncomfortable (adj): không thoải mái >< Comfortable (adj): thoải mái

Hand (n): tay

Uncomfortable hand (n): tay ko thuận, tay ko thoải mái

With your uncomfortable hand: bằng tay không thuận, ko thoải mái

Without: mà không..., không cần...(tóm lại là nó có nghĩa hiểu là KO)

Without realizing: một cách ko nhận ra...

Realize (v): nhận ra - Realizing (v-ing): nghĩa tương tự realize

Will: sẽ...

Less: ít hơn

Eat less (v): ăn ít hơn

Drink (v): uống, uống rượu - Drinking (v-ing): nghĩa tương tự drink

Do (v): làm... - Doing (v-ing): nghĩa tương tự doCấu trúc:

---Can't + v: không thể ...(làm cái gì đó)---

Vd:

- Can't eat...(ko thể ăn...)

- Can't stop...(ko thể dừng...)

- Can't drink...(ko thể uống)

---Stop + v-ing: ngừng/dừng...(làm gì đó)---

Vd:

- Stop eating...(ngừng ăn...)

- Stop drinking...(ngừng uống...)

- Stop overeating (ngừng ăn quá mức)

---V...: hãy...(làm gì đó)---

Tức là khi một câu bắt đầu bằng động từ dạng gốc (v) thì nó sẽ thường hiểu là "hãy làm gì đó..."

Vd:

- Eat...: hãy ăn...

- Drink...: hãy uống...

- Stop...: hãy dừng...

---V + less: ...(làm cái gì đó) ít hơn---

Vd:

- Eat less: ăn ít hơn

- Drink less: uống ít hơn

- Do less: làm ít hơn...

Học ngữ pháp tự nhiên:

-------------------------------------------------------------

Can't stop drinking too much?

Drink with your uncomfortable hand. Without realizing, you will drink less

-------------------------------------------------------------

Không thể ngừng uống rượu quá nhiều?

Hãy uống bằng tay không thuận của bạn. Một cách không nhận ra, bạn sẽ uống ít đi.

--------------------------------------------------------------

Ụ lạ, bút gì mà tự dưng biết mọc gai vậy trời!

Đâm đau tay quá.

Thôi, bực rồi, ko viết nữa.

Bái bai.