Qua web mới xin xò hơn

Chắc chắn có cách mà!

By 60sfire.com - January 20, 2020

Chắc chắn có cách mà!

Đúng vậy.

Chắc chắn có cách

Khi mày gặp vấn đề BỰ

Hãy nói với bản thân "Chắc chắn có cách giải quyết mà!"

tiếp tục suy nghĩ để tìm ra giải pháp.

Thế thôi.

Đó là cách mà tao vẫn thường làm để trở nên BẢN LĨNH hơn.

(Bản lĩnh tức là gặp vấn đề ko bỏ chạy mà phải giải quyết)

Thừa nhận,

Đôi lúc, tao cũng đếch nghĩ ra được cách nào.

Nhưng đôi khi, tao lại nghĩ ra được những cách Súp pơ Súp pơ tuyệt vời CÚ MÈO.

Ụ lạ, bút gãy ngòi mất tiu zòi!

Tạm biệt.

  • Share:

Đọc Thêm Đi Mày

0 comments