Qua web mới xin xò hơn

Các thì tiếng anh cơ bản - Giải thích dễ hiểu (đã kiểm chứng)

By 60sfire.com - November 20, 2019

Học các thì tiếng anh là phải như thế này

ĐẠI TỪ CƠ BẢN NÈ mày!

NHÓM A NHÓM B NHÓM C
I (Tôi) She (Cô ấy) We (Chúng tôi)
He (anh ấy) They (Bọn họ)
It (nó) You (Bạn)
(Tên riêng)


DANH SÁCH ĐỘNG TỪ NÈ mày!

---Danh sách nè...

Dạng gốc Dạng ing Dạng ít Dạng QK Dạng QKPT Nghĩa
Eat Eating Eats Ate Eaten Ăn
Look at Looking at Looks at Looked at Looked at Nhìn
Read Reading Reads Read Read Đọc
Use Using Uses Used Used Dùng
Build Building Builds Built Built Xây
Draw Drawing Draws Drew Drawn Vẽ


CỤM TỪ $2 NÈ mày!

CỤM TỪ $2 TẠM DỊCH
A red apple Một quả táo đỏ
Two beautiful houses Hai ngôi nhà đẹp
An orange pen Một cây bút màu cam
Ten small dogs Mười con chó nhỏ
Three big cats Ba con mèo bự
One famous book Một cuốn sách nổi tiếng

ĐÂY LÀ PHẦN CÁC THÌ TIẾNG ANH CÒN LẠI NHA mày!

Nếu mày muốn học các thì còn lại hoặc muốn hiểu hơn về những danh sách từ vựng ở trên thì zui lòng xem chuỗi video của tao tại bển dưới nha, còn ko thì theo dõi chuỗi video đó tại chổ này nha:

Ỳ hí, nếu thít tao thì theo dõi tao trển you tút luôn cũng được, link nè mày: www.youtube.com/60sfire
---Thì quá khứ tiếp diễn nè...


..........3 câu zí zụ mẫu.................

I was eating a red apple
(Tôi đang ăn một quả táo đỏ)

She was eating a red apple
(Cô ấy đang ăn một quả táo đỏ)

We were eating a red apple
(Chúng tôi đang ăn một quả táo đỏ)

..........Zí zụ đặt câu..............

1, Tôi đang đọc một cuốn sách nổi tiếng.

...Tôi là "I" --> dùng câu zí zụ đầu mẫu đầu tiên
..."Reading" cùng nhóm với "eating" ở dạng ing (xem phía trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."One famous book" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ I was reading one famous book (tôi đang đọc một cuốn sách nổi tiếng)

2, Anh ấy đang vẽ hai ngôi nhà đẹp

..."He" cùng nhóm với "she" ở nhóm B (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Drawing" cùng nhóm với "eating" ở dạng ing (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Two beautiful houses" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ He was drawing two baeutiful houses (Anh ấy đang vẽ hai ngôi nhà đẹp)

3, John đang xây hai ngôi nhà đẹp

..."John" (là tên riêng) cùng nhóm với "she" ở nhóm B (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Building" cùng nhóm với "eating" ở dạng ing (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Two beautiful houses" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ John was building two baeutiful houses (John đang xây hai ngôi nhà đẹp)

4, Bọn họ đang vẽ ba con mèo bự

..."They" cùng nhóm với "we" ở nhóm C (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Drawing" cùng nhóm với "eating" ở dạng ing (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Three big cats" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ They was drawing three big cats (Bọn họ đang vẽ ba con mèo bự)

.............Cấu trúc câu cơ bản nha mày!...............

I/ She/ He/ It/ (tên riêng) ➕ was ➕ dạng ing ➕ cụm từ $2
{Tôi/ Cô ấy/ Anh ấy/ Nó/ (tên riêng) đang....(làm gì đó mày tự điền zô hen)}

We/ They/ You ➕ were ➕ dạng ing ➕ cụm từ $2
{Chúng tôi/ Bọn họ/ bạn đang....(làm gì đó mày tự điền zô hen)}

---Thì hiện tại hoàn thành nè...

..........3 câu zí zụ mẫu.................

 I have eaten a red apple
(Tôi đã ăn một quả táo đỏ)

She has eaten a red apple
(Cô ấy đã ăn một quả táo đỏ)

We have eaten a red apple
(Chúng tôi đã ăn một quả táo đỏ)

..........Zí zụ đặt câu..............

1, Tôi đã đọc một cuốn sách nổi tiếng.

...Tôi là "I" --> dùng câu zí zụ đầu mẫu đầu tiên
..."Read" cùng nhóm với "eaten" ở dạng QKPT (xem phía trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."One famous book" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ I  have read one famous book (tôi đã đọc một cuốn sách nổi tiếng)

2, Anh ấy đã vẽ hai ngôi nhà đẹp

..."He" cùng nhóm với "she" ở nhóm B (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Drawn" cùng nhóm với "eaten" ở dạng QKPT (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Two beautiful houses" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ He has drawn two baeutiful houses (Anh ấy đã vẽ hai ngôi nhà đẹp)

3, John đã xây hai ngôi nhà đẹp

..."John" (là tên riêng) cùng nhóm với "she" ở nhóm B (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Built" cùng nhóm với "eaten" ở dạng QKPT (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Two beautiful houses" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ John has built two baeutiful houses (John đã xây hai ngôi nhà đẹp)

4, Bọn họ đã vẽ ba con mèo bự

..."They" cùng nhóm với "we" ở nhóm C (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Drawn" cùng nhóm với "eaten" ở dạng QKPT (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Three big cats" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ They have drawn three big cats (Bọn họ đã vẽ ba con mèo bự)

.............Cấu trúc câu cơ bản nha mày!...............

She/ He/ It/ (tên riêng) ➕ has ➕ dạng QKPT ➕ cụm từ $2
{Cô ấy/ Anh ấy/ Nó/ (tên riêng) đã....(làm gì đó mày tự điền zô hen)}

I/ We/ They/ You ➕ have ➕ dạng QKPT ➕ cụm từ $2
{Tôi/ Chúng tôi/ Bọn họ/ bạn đã....(làm gì đó mày tự điền zô hen)}

---Thì quá khứ hoàn thành nè...


..........3 câu zí zụ mẫu.................

 I had eaten a red apple
(Tôi đã ăn một quả táo đỏ)

She had eaten a red apple
(Cô ấy đã ăn một quả táo đỏ)

We had eaten a red apple
(Chúng tôi đã ăn một quả táo đỏ)

..........Zí zụ đặt câu..............

1, Tôi đã đọc một cuốn sách nổi tiếng.

...Tôi là "I" --> dùng câu zí zụ đầu mẫu đầu tiên
..."Read" cùng nhóm với "eaten" ở dạng QKPT (xem phía trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."One famous book" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ I  had read one famous book (tôi đã đọc một cuốn sách nổi tiếng)

2, Anh ấy đã vẽ hai ngôi nhà đẹp

..."He" cùng nhóm với "she" ở nhóm B (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Drawn" cùng nhóm với "eaten" ở dạng QKPT (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Two beautiful houses" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ He had drawn two baeutiful houses (Anh ấy đã vẽ hai ngôi nhà đẹp)

3, John đã xây hai ngôi nhà đẹp

..."John" (là tên riêng) cùng nhóm với "she" ở nhóm B (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Built" cùng nhóm với "eaten" ở dạng QKPT (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Two beautiful houses" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ John had built two baeutiful houses (John đã xây hai ngôi nhà đẹp)

4, Bọn họ đã vẽ ba con mèo bự

..."They" cùng nhóm với "we" ở nhóm C (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Drawn" cùng nhóm với "eaten" ở dạng QKPT (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Three big cats" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ They had drawn three big cats (Bọn họ đã vẽ ba con mèo bự)

.............Cấu trúc câu cơ bản nha mày!...............

I/ She/ He/ It/ (tên riêng)/ We/ They/ You ➕ had ➕ dạng QKPT ➕ cụm từ $2
{Tôi/ Cô ấy/ Anh ấy/ Nó/ (tên riêng)/ Chúng tôi/ Bọn họ/ Bạn đã....(làm gì đó mày tự điền zô hen)}

---Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nè...

..........3 câu zí zụ mẫu.................

Liu ý: Nghĩa của 3 câu zí zụ này chỉ chính xác tương đối...

 I have been drawing a red apple
(Tôi đã vẽ một quả táo đỏ)

She has been drawing a red apple
(Cô ấy đã vẽ một quả táo đỏ)

We have been drawing a red apple
(Chúng tôi đã vẽ một quả táo đỏ)

..........Zí zụ đặt câu..............

1, Tôi đã đọc một cuốn sách nổi tiếng.

...Tôi là "I" --> dùng câu zí zụ đầu mẫu đầu tiên
..."Reading" cùng nhóm với "drawing" ở dạng ing (xem phía trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."One famous book" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ I  have been reading one famous book (tôi đã đọc một cuốn sách nổi tiếng)

2, Anh ấy đã vẽ hai ngôi nhà đẹp

..."He" cùng nhóm với "she" ở nhóm B (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Drawing" cùng nhóm với "drawing" ở dạng ing (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Two beautiful houses" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ He has been drawing two beautiful houses (Anh ấy đã vẽ hai ngôi nhà đẹp)

3, John đã xây hai ngôi nhà đẹp

..."John" (là tên riêng) cùng nhóm với "she" ở nhóm B (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Building" cùng nhóm với "drawing" ở dạng ing (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Two beautiful houses" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ John has been building two beautiful houses (John đã xây hai ngôi nhà đẹp)

4, Bọn họ đã vẽ ba con mèo bự

..."They" cùng nhóm với "we" ở nhóm C (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Drawing" cùng nhóm với "drawing" ở dạng ing (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Three big cats" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ They have been drawing three big cats (Bọn họ đã vẽ ba con mèo bự)

.............Cấu trúc câu cơ bản nha mày!...............

She/ He/ It/ (tên riêng) ➕ has been ➕ dạng ing ➕ cụm từ $2
{Cô ấy/ Anh ấy/ Nó/ (tên riêng) đã....(làm gì đó mày tự điền zô hen)}

I/ We/ They/ You ➕ have been ➕ dạng ing ➕ cụm từ $2
{Tôi/ Chúng tôi/ Bọn họ/ bạn đã....(làm gì đó mày tự điền zô hen)}

---Thì quá khữ hoàn thành tiếp diễn nè...

..........3 câu zí zụ mẫu.................

Liu ý: Nghĩa của 3 câu zí zụ này chỉ chính xác tương đối...

 I had been drawing a red apple
(Tôi đã vẽ một quả táo đỏ)

She had been drawing a red apple
(Cô ấy đã vẽ một quả táo đỏ)

We had been drawing a red apple
(Chúng tôi đã vẽ một quả táo đỏ)

..........Zí zụ đặt câu..............

1, Tôi đã đọc một cuốn sách nổi tiếng.

...Tôi là "I" --> dùng câu zí zụ đầu mẫu đầu tiên
..."Reading" cùng nhóm với "drawing" ở dạng ing (xem phía trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."One famous book" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ I  had been reading one famous book (tôi đã đọc một cuốn sách nổi tiếng)

2, Anh ấy đã vẽ hai ngôi nhà đẹp

..."He" cùng nhóm với "she" ở nhóm B (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Drawing" cùng nhóm với "drawing" ở dạng ing (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Two beautiful houses" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ He had been drawing two baeutiful houses (Anh ấy đã vẽ hai ngôi nhà đẹp)

3, John đã xây hai ngôi nhà đẹp

..."John" (là tên riêng) cùng nhóm với "she" ở nhóm B (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Building" cùng nhóm với "drawing" ở dạng ing (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Two beautiful houses" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ John had been building two beautiful houses (John đã xây hai ngôi nhà đẹp)

4, Bọn họ đã vẽ ba con mèo bự

..."They" cùng nhóm với "we" ở nhóm C (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Drawing" cùng nhóm với "drawing" ở dạng ing (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Three big cats" cùng nhóm với "a red apple" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ They had been drawing three big cats (Bọn họ đã vẽ ba con mèo bự)

.............Cấu trúc câu cơ bản nha mày!...............

I/ She/ He/ It/ (tên riêng)/ We/ They/ You ➕ had been ➕ dạng ing ➕ cụm từ $2
{Tôi/ Cô ấy/ Anh ấy/ Nó/ (tên riêng)/ Chúng tôi/ Bọn họ/ Bạn đã....(làm gì đó mày tự điền zô hen)}

---Thì tương lai tiếp diễn nè...

..........3 câu zí zụ mẫu.................

 I will be building two beautiful houses
(Tôi sẽ xây hai ngôi nhà đẹp)

She will be building two beautiful houses
(Cô ấy sẽ xây hai ngôi nhà đẹp)

We will be building two beautiful houses
(Chúng tôi sẽ xây hai ngôi nhà đẹp)

..........Zí zụ đặt câu..............

1, Tôi sẽ đọc một cuốn sách nổi tiếng.

...Tôi là "I" --> dùng câu zí zụ đầu mẫu đầu tiên
..."Reading" cùng nhóm với "building" ở dạng ing (xem phía trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."One famous book" cùng nhóm với "two beautiflu houses" (xem phía trển phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ I will be reading one famous book (tôi sẽ đọc một cuốn sách nổi tiếng)

2, Anh ấy sẽ vẽ hai ngôi nhà đẹp

..."He" cùng nhóm với "she" ở nhóm B (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Drawing" cùng nhóm với "building" ở dạng ing (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Two beautiful houses" cùng nhóm với "two beautiful houses" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ He will be drawing two baeutiful houses (Anh ấy sẽ vẽ hai ngôi nhà đẹp)

3, John sẽ vẽ ba con mèo bự

..."John" (là tên riêng) cùng nhóm với "she" ở nhóm B (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Drawing" cùng nhóm với "building" ở dạng ing (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Three big cats" cùng nhóm với "two beautiful houses" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ John will be drawing three big cats (John sẽ vẽ ba con mèo bự)

4, Bọn họ sẽ vẽ mười con chó nhỏ

..."They" cùng nhóm với "we" ở nhóm C (xem phía trển, phần đại từ cơ bản á) --> thế vô
..."Drawing" cùng nhóm với "building" ở dạng ing (xem phí trển, phần danh sách động từ á) --> thế vô
..."Ten small dogs" cùng nhóm với "two beautiful houses" (xem phía trển, phần cụm từ $2 á) --> thế vô

➽ They will be drawing ten small dogs (Bọn họ sẽ vẽ mười con chó nhỏ)

.............Cấu trúc câu cơ bản nha mày!...............

I/ She/ He/ It/ (tên riêng)/ We/ They/ You/... ➕ will be ➕ dạng ing ➕ cụm từ $2
{Tôi/ Cô ấy/ Anh ấy/ Nó/ (tên riêng)/ Chúng tôi/ Bọn họ/ Bạn/... đang....(làm gì đó mày tự điền zô hen)}

Tài liệu bổ sung NÈ mày!

Xem thim tài liệu bổ sung "The toilet times" tại ngay chỗ này luôn nha!

Đừng ngại! Miễn phí mà.

Chú thít nè mày! Nhớ đọc nghe bố!

Hệ thông phương pháp này tao chỉ dùng để hỗ trợ giúp mày dần làm quen zà hiểu được tiếng anh chứ không phải là dạy tiếng anh chuyên sâu gì hết nha!

Do zậy, những kiến thức trong này không hòn toàn chính xác 100%, zì zậy, zui lòng đừng bắt bẻ tao.

Nhưng hãy yên tâm, mặc dù không chính xác 100% nhưng nó sẽ là nền tảng tốt cho mày sau này. Hỗ trợ cho mày học theo phương pháp tự nhiên hịu quả.

(À! MÀ thật ra, những cuốn sách ngữ pháp bán đầy nhà sách, những khóa học ngữ pháp bán tràn lan trên mạng, xét theo một góc nhìn nào đó của tao, nó cũng chỉ chính xác tương đối thôi à, hè hè.)

À wên, mày đọc nãy giờ, mày có thấy nó có thíu thíu hay có vấn đề gì ko? Nếu có thì nhớ hú tao tiếng nghe mảy. Để tao cải thiện.

 • Share:

Đọc Thêm Đi Mày

3 comments

 1. Học xong hết trong này kiểm tra trên trường cân hết được không m?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Chắc chắn là không rồi nha mày. Muốn cân thì còn phải học khá nhiều. Hì hí.

   Delete
 2. tao thấy nó hay sao tuyệt vậy mày

  ReplyDelete